Teaching Staff

Sr. No. Name Designation Subject
1 Dr. Mandeep Sharma Principal -
2 Dr. Romesh Chander AP Geography
3 Prof. Naresh Kamal AP Geography
4 Prof. Bhupinder Sharma AP Music (i)
5 Prof. Kashmir Singh AP Physics
6 Prof. Krishna Sharma AP Sociology
7 Prof. Jeet Ram AP Sanskrit
8 Dr. Sakshi AP Botany
9 Dr. Ram Singh AP Chemistry
10 Prof. Rajesh Singh AP Mathematics
11 Dr. Dinesh Singh AP Commerce
12 Prof. Indu AP Commerce
13 Prof. Surender Kumar AP English
14 Prof. Surender Singh AP Political Science
15 Prof. Monika AP Commerce
16 Prof. Preeti Thakur AP History
17 Prof. Sunny Thakur AP Political Science
18 Prof. Jyoti Bala AP Phy. Education
19 Prof. Priyanka AP Zoology
20 Prof. Lal Chand AP Economics
21 Prof. Ram Kumar AP Public Admn.
22 Prof. Virochan Thakur AP T&TM
23 Prof. Abhishek Anand AP Physics
24 Deepa Kumari AP Hindi
25 Shivam Shandilya AP Commerce